CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

PUBLIC LIBRARY

 • LIBRARY
  4809 Haltom Rd. Haltom City, TX 76117
 • Monday - Thursday
  10:30 a.m. - 8:00 p.m.
 • Friday
  10:30 a.m. - 6:00 p.m.
 • Saturday
  10:30 a.m. - 5:00 p.m.
 • Sunday
  Closed

HOURS

Library Receives Collections Enhancement Grant

Awarded by The Texas Book Festival

The Haltom City Public Library has been awarded a 2021 Texas Book Festival Collections Enhancement Grant. This grant will be used to enhance the library's Vietnamese language collection. Library staff are very excited and thankful to have received this grant. Announcements will be made on social media and a display will be created in the library as books are received.

This grant would not have been possible if it were not for the Texas Book Festival, which takes place every year in Austin, Texas. This year the Festival will be held both virtually and in person. Visit their social media and their website for more information.

Thư viện của Thành phố Haltom đã nhận được tài trợ từ Texas Book Festival Collections Enhancement Grant (hội chợ giúp nâng cao việc sưu tập sách của Tiểu Bang Texas). Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để làm giàu lên bộ sưu tập sách Việt Ngữ của thư viện. Nhân viên thư viện rất vui mừng và cảm kích vì đã nhận được khoản tài trợ này.

Thông báo sẽ được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội và những quyển sách Việt Ngữ này sẽ được trưng bày trong thư viện ngay khi chúng tôi nhận được sách. Khoản tài trợ này sẽ không thể thực hiện được nếu không có Hội Chợ Sách Texas (Texas Book Festival). Đây là hội chợ được diễn ra hàng năm ở thành phố Austin, Texas. Năm nay Hội Chợ Sách sẽ được tổ chức qua mạng và trực tiếp. Xin quí vị vui lòng truy cập mạng xã hội và trang web của hội chợ tại trang mạng: (https://www.texasbookfestival.org/) để biết thêm chi tiết.

pictured below (L > R): Senior Adult Librarian Lani Hahn, Mayor An Truong & Library Director Erica Gill

Mayor Truong with Library Director Erica Gill & Senior Adult Librarian Lani Hahn
 • 5024 Broadway Ave.
 • Haltom City, Texas 76117
 • 817-222-7700